Terug naar home  
header_evn.jpg


Disclaimer


Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op deze website.

Els van Noorduyn B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig te updaten of toevoegingen te maken. Desondanks is Els van Noorduyn B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud van de site. Els van Noorduyn B.V. staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt is voor een bepaald doel. Els van Noorduyn B.V. is niet aansprakelijkheid voor schade:

• Toegebracht door de website
• Voortvloeiend uit het gebruik van de website
• In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
• Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina's van) de website te kunnen raadplegen

Ook is Els van Noorduyn B.V. gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
Els van Noorduyn B.V. behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
Els van Noorduyn B.V. behoudt zich het recht voor de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Daarnaast is het bedrijf niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Els van Noorduyn B.V. is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe links. Els van Noorduyn B.V. behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving vooraf u de toegang tot de website (en de daarop aangeboden diensten) te ontzeggen.

De gebruiker vrijwaart Els van Noorduyn B.V., de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.